menu

Lärarhandledning

Här presenteras en digital lärplattform med konst, poesi och fakta. Rubrikerna 1–12 är tänkta att användas i kronologisk ordning och till varje del finns förslag på övningsuppgifter som kan anpassas från årskurs 6 upp till gymnasieskola.

Lärarhandledningen som PDF

Läroplaner

Ämnesområdet jord/mylla berör flera av skolans ämnen: Bild, Biologi och Svenska i huvudsak, men även Hem – och konsumentkunskap.

 

Koppling till Lgr 11

Bild

  • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Svenska

  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Hem- och konsumentkunskap

  • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

 

Koppling till Läroplan för gymnasieskolan Gy11

Det är skolans ansvar att varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att

  • formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,
  • reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,
  • kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och
  • lösa praktiska problem och arbetsuppgifter

Det är skolans ansvar att varje elev kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Det etiska perspektivet: Undervisningen i olika ämnen ska behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 

Fyra “F”, didaktiktiska utgångspunkter

Didaktik handlar om att förstå vad som påverkar lärande.

Aristoteles indelning i teoretisk kunskap, praktisk kunskap samt praktisk klokhet är fortfarande en värdefull syn på vad kunskap är. Aristoteles tankar har tidigare funnits med i läroplanerna, men de är fortfarande mycket väl gångbara och sammanfattas i 4 F:

 

Designorienterat tänkande

Vi vill fundera kring frågan om hur lärare kan använda sig av ett designorienterat tänkande (vara öppen för förändring och hur saker och ting kan utvecklas – att tänka nytt) för att skapa en undervisning som berör komplexa framtidsfrågor med fokus på ungas perspektiv.

Hur kan man få eleverna att delta aktivt i undervisningen? Det handlar bland annat om att ”koppla samman undervisningen med elevernas livsvärldar och världen utanför skolan.”

Att undervisa om konst och poesi kan vara utmanande för unga människor. Men det finns metoder att komma vidare till exempel Black Out Poetry, Konstpoesi och Bokryggspoesi.

På hemsidan Sustainable Poetry https://sustainablepoetry.se finns ett omfattande material om ungas poesiskrivande.

Att skapa poesi är en skapande process som kräver fantasi, kritiskt tänkande och kreativitet.

Det är viktigt att atmosfären i klassrummet utstrålar ett utforskande lärande där elever uppmuntras att pröva och pröva.

(Källa: Innovativt design för lärande, Liber 2021, av Maria Glawe och Staffan Selander)

 

Tre nyckelord

De jordövningar som finns i vårt material betonar tre nyckelord:

Nyfikenhet, oräddhet och förundran.

En nyfikenhet och förundran över det fantastiska levande liv som finns under våra fötter som vi vill stiga ner i med öppna, utforskande sinnen.

 

Globala målen

I projektet Ömsesidighet berörs följande globala mål:

2 Ingen hunger

Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

4 God utbildning för alla

Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

13 Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten.

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

 

Övningarna

Materialet innehåller 13 övningar som kan användas av både yngre och äldre elever. En sann pedagog kan säker anpassa en övning till den egna undervisningssituationen.

Vi hoppas att övningarna kommer att inspirera och engagera.

Oljemålning, Bära eller brista, Anna Toresdotter

Bära eller brista, olja, 205 x 135 cm, Anna Toresdotter. Oljemålning, 205 x 140 cm.